PODIELY NA PREDAJ

V zmysle §9 zákona NR SR č. 97/2013 Z.z.  o pozemkových spoločenstvách  a podľa článku VIII. Zmluvy o pozemkovom spoločenstve  vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti Združenia urbárnikov, pozemkové spoločenstvo Trenčianska Teplá môžu členovia spoločenstva prevádzať svoj vlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti a s ním súvisiace práva a povinnosti len za podmienok ustanovených v tomto zákone a podľa § 140 Občianskeho zákonníka. Podielnici pozemkového spoločenstva urbárskych lesov Trenčianska Teplá, ktorí majú záujem o kúpu podielov sa môžu písomné prihlásiť na výbore spoločenstva alebo u predávajúcich.

Ponuky na odpredaj vlastníckeho podielu urbáru:

p.Hanková – 8750,54 m2

Tento obsah bol zaradený v Všeobecné. Zálohujte si trvalý odkaz.