VALNÉ ROČNÉ ZHROMAŽDENIE V ROKU 2016

Dňa 11.3.2016 o 17:00 hod. v Požiarnej zbrojnici v Trenčianskej Teplej
sa bude konať valné zhromaždenie s nasledovným programom :

Otvorenie
Voľba komisií
Správa o činnosti združenia za rok 2015
Správa OLH za rok 2015
Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2015
Návrh rozpočtu a plán činnosti na rok 2016
Správa dozornej rady
Voľby členov výboru a dozornej rady na nasledujúce obdobie
Diskusia
Uznesenie
Záver

Členov združenia urbárnikov žiadame o účasť na valnom zhromaždení
a v prípade neúčasti odovzdať splnomocnenie rodinnému príslušníkovi,
alebo delegátovi uvedenom na písomnej pozvánke ktorú obdržíte.

Ďakujeme za vašu účasť.

 

Tento obsah bol zaradený v Všeobecné. Zálohujte si trvalý odkaz.