Vyplácanie dividend za rok 2015 !!

Po dodatočnom odhlasovaní výšky vyplatenia podielov na zisku 20 eur/2202,68 m2
sa budú tieto vyplácať dňa :

18. augusta od 15.00 – do 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu Trenčianska Teplá

a potom tiež 25. augusta detto

podľa pravidiel uvedených v čl.X časti 2) Zmluvy združenia urbárnikov
pozemkového  spoločenstva Trenčianska Teplá schválenej dňa 31.1.2014

 

Tento obsah bol zaradený v Všeobecné. Zálohujte si trvalý odkaz.