Kontakt

Názov:    Združenie urbárnikov, pozemkové spoločenstvo Trenčianska Teplá
Adresa:   914 01 Trenčianska Teplá
E-mail:   urbar.trtepla@gmail.com
Mobil:    +421 911 870 008
IČO:        34003134
DIČ:        2021325658
Číslo účtu:   0041711538/0900
Banka:    Slovenská sporiteľňa, a.s.