Kontakt

Názov : Združenie urbárnikov, pozemkové spoločenstvo Trenčianska Teplá
Adresa: 914 01 Trenčianska Teplá
E-mail: sklenarova@trencianskatepla.sk
Mobil  : +421 907 356 203
IČO:        34003134
DIČ:        2021325658
Banka:        Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:   0041711538/0900