Dividendy za rok 2016

Vyplácanie dividend za rok 2016 podľa uznesenia zo zhromaždenia
konaného dňa 17.3.2017 /výška dividend 20 eur za 100 podielov t.j. 2202,86m2/
bolo uskutočnené v zasadačke Obecného úradu v dňoch
15.6. 2017 a 29.6.2017 od 15:00 do 17:00 hod.

 

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

17.3.2017 sa uskutočnilo výročné zhromaždenie nášho spoločenstva

Správy a ďalšie písomnosti zo zhromaždenia konaného 17.3.2017
najdete na stránke v časti Dokumenty

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

Sadenie stromčekov

Dňa 28. a 29. 10. 2016 sa uskutočnilo sadenie stromčekov (umelé zalesňovanie) v lokalite Vlkaňová. Bolo vysadených 1000ks sadeníc duba a 200ks sadeníc červeného smreka.

stromky

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

Vyplácanie dividend za rok 2015 !!

Po dodatočnom odhlasovaní výšky vyplatenia podielov na zisku 20 eur/2202,68 m2
sa budú tieto vyplácať dňa :

18. augusta od 15.00 – do 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu Trenčianska Teplá

a potom tiež 25. augusta detto

podľa pravidiel uvedených v čl.X časti 2) Zmluvy združenia urbárnikov
pozemkového  spoločenstva Trenčianska Teplá schválenej dňa 31.1.2014

 

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

Dokumenty zo zhromaždenia konaného 11.3.2016

Spravy o činnosti prednesené na zhromaždení sú prístupné v časti Dokumenty.

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

VALNÉ ROČNÉ ZHROMAŽDENIE V ROKU 2016

Dňa 11.3.2016 o 17:00 hod. v Požiarnej zbrojnici v Trenčianskej Teplej
sa bude konať valné zhromaždenie s nasledovným programom :

Otvorenie
Voľba komisií
Správa o činnosti združenia za rok 2015
Správa OLH za rok 2015
Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2015
Návrh rozpočtu a plán činnosti na rok 2016
Správa dozornej rady
Voľby členov výboru a dozornej rady na nasledujúce obdobie
Diskusia
Uznesenie
Záver

Členov združenia urbárnikov žiadame o účasť na valnom zhromaždení
a v prípade neúčasti odovzdať splnomocnenie rodinnému príslušníkovi,
alebo delegátovi uvedenom na písomnej pozvánke ktorú obdržíte.

Ďakujeme za vašu účasť.

 

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

Výplata podielov na zisku – dividend – za rok 2014

Dividendy si boli osobne prevziať členovia urbaru v sume 4492 eur.
Poštou boli dividendy zaslané členom urbáru vrátane poštovného v sume 1503,90 eur.
Celkom bolo na dividendy použitých 5995,90 eur.

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

20.3.2015 o 17:00 hod. bola výročná schôdza zhromaždenia

Prítomných na zhromaždení spolu s tými čo poslali splnomocnenie tvorilo 52,04 % hlasov spoločenstva.
1 hlas = predstavuje podiel výmery urbaru : 100 m2  /+49 m2,- 50 m2/ viď schválené Stanovy pozemkového spoločenstva čl.VI. odsek 4.3. zo dňa 31.1.2014.- v časti Dokumenty

Aktuálne správy o činnosti za rok 2014, správa DR za rok 2014, uznesenie zo zhromaždenia a aktuálny zoznam vlastníkov žívých aj mŕtvych sú pripnuté v Prez_listina_2015 v časti Dokumenty tejto www.stranky.

Evidovali sme k 20.3.2015 : 104 mŕtvych členov, 239 žijúcich členov a SPF, spolu 344 vlastníkov podielov urbárskych pozemkov v Trenčianskej Teplej.

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár

PODIELY NA PREDAJ

V zmysle §9 zákona NR SR č. 97/2013 Z.z.  o pozemkových spoločenstvách  a podľa článku VIII. Zmluvy o pozemkovom spoločenstve  vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti Združenia urbárnikov, pozemkové spoločenstvo Trenčianska Teplá môžu členovia spoločenstva prevádzať svoj vlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti a s ním súvisiace práva a povinnosti len za podmienok ustanovených v tomto zákone a podľa § 140 Občianskeho zákonníka. Podielnici pozemkového spoločenstva urbárskych lesov Trenčianska Teplá, ktorí majú záujem o kúpu podielov sa môžu písomné prihlásiť na výbore spoločenstva alebo u predávajúcich.

Ponuky na odpredaj vlastníckeho podielu urbáru:

p.Hanková – 8750,54 m2

Zaradené v Všeobecné | Zanechať komentár